Política de privacitat

GENERAL:
Als efectes del que preveu el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 d'abril del Parlament i el Consell i de la normativa nacional vigent LOPDGDD 3/2018, ANDAMIOS L'ALGABA, SL, us informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. posa en coneixement seu l'existència d'un sistema de tractament de la informació, de la qual és titular, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. El sistema esmentat es troba descrit al corresponent Registre d'Activitats de Tractament d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:
ANDAMIOS LA ALGABA, S.L., ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació, tal com exigeix l'art. 32 del RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar, en la mesura del possible, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint amb això la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels mateixos. 

ÀMBIT D'APLICACIÓ:
Les mesures de seguretat que ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. tingui descrites al Registre d'Activitats de Tractament seran aplicades al conjunt d'actius del sistema de tractament de la informació en què es tractin les dades de caràcter personal, a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Tot el personal contractat per ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la normativa esmentada, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, inclòs el deure de secret que seran degudament determinades per ANDAMIOS LA ALGABA, S.L.

RECOLLIDA DE DADES:
L'acceptació de les presents condicions, necessita l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que us seran sol·licitades a través de formularis a la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, lusuari serà degudament informat dels drets que li assisteixen. Perquè la informació que conté el nostre sistema de tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DELS DRETS:
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan escaiguin, davant ANDAMIOS LA ALGABA, SL, C/ Camí dels Minerals PI Bosc Llarg 10. 08924-SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona) mitjançant comunicació per escrit o mitjançant correu electrònic a l'adreça info@andamioslaalgaba.es, indicant el dret que voleu exercir. També té dret a presentar una reclamació davant de l'AEPD.

CONSENTIMENT:
L'usuari presta el seu consentiment perquè ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. pugui fer ús de les seves dades personals per tal de prestar un correcte compliment dels serveis contractats. L'emplenament del formulari inclòs al lloc web o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal al sistema de tractament de dades. En el moment de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari qui és el destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l'adreça d'ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, impugnació, rectificació, cancel·lació, supressió o oposició, portabilitat, limitació del tractament i presentar reclamació davant l'AEPD.

CESSIÓ A TERCERS:
ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:
Les dades recollides a totes les comunicacions privades entre ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. i els usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se, com a Responsable del Tractament, a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les ia adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert a la normativa vigent. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té aquesta naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet no suposarà l'accés directe a les mateixes, llevat del consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió. Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que RT pogués proporcionar. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre RT i l'usuari es preservi a totes les comunicacions, aquest no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS A LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:
ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades a fi d'adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a la pàgina web d'ANDAMIOS LA ALGABA, SL

DIRECCIÓ DE CONTACTE:
El lloc webwww.andamioslaalgaba.es, és gestionat per ANDAMIOS LA ALGABA, S.L. i inscrita al Registre Mercantil/Associacions de Sevilla i les seves dades registrals són: Tom ( ), Foli ( ), Secció ( ), Full ( ), Inscripció ( ) i amb CIF: B91634444. El sistema de tractament de la informació creat està ubicat al domicili social, el qual queda establert als efectes del present Avís Legal, a ANDAMIOS LA ALGABA, SL, C/ Cami dels Minerals PI Bosc Llarg 10. 08924-SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona), sota la supervisió i control d'ANDAMIOS LA ALGABA, SL, que assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i la integritat de la informació, d'acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 d'abril del Parlament i el Consell i la resta de la normativa nacional vigent LOPDGDD 3/2018, i la resta de legislació aplicable. ANDAMIOS LA ALGABA, S.L., segons la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l'accepció àmplia de la dita Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d'informació per aquest mitjà. En tot cas, serà aplicable pel que fa a això, el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 d'abril del Parlament i el Consell i la resta de la normativa nacional vigent, i la seva normativa de desenvolupament, en especial, en allò que es refereix a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i el manteniment de fitxers de dades personals.

Layout Type

select Color

Background Image